Integritetspolicy

C4 Hus AB ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom företaget. Det gäller såväl behandlingen av personuppgifter om kunder och personal, som om andra individer som kan komma att registreras i C4 Hus AB:s IT-system.

All systemutveckling, tjänsteutveckling och affärsutveckling ska ske med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av aktuell svensk integritetsskyddslagstiftning.

För att uppnå ett fullgott integritetsskydd ska C4 Hus AB inte bara se till att personuppgifter skyddas av modern och kostnadseffektiv teknik. Det är minst lika viktigt att kontinuerligt arbeta med frågor som lojalitet, medvetenhet, utbildning och organisation.

Det åligger varje chef att sörja för att all personal som hanterar personuppgifter har tillräcklig utbildning och tekniska resurser för att något otillbörligt intrång i en registrerads personliga integritet inte ska förekomma.

I C4 Hus AB ska det finnas en personuppgiftskoordinator som ska arbeta självständigt och med tillräckliga resurser i form av exempelvis tid, utbildning och möjligheter till effektivt samarbete med samtliga enheter. Personuppgiftskoordinatorn ska granska behandlingen av personuppgifter i företaget, påpeka brister, föra en registerförteckning över alla behandlingar, hjälpa de registrerade, lämna registerutdrag, hålla kontakten med Datainspektionen osv.

All personal som arbetar med systemutveckling, tjänsteutveckling, affärsutveckling och annat som kan påverka skyddet för den personliga integriteten i C4 Hus AB, är skyldiga att samråda med personuppgiftskoordinatorn innan förändringar i behandlingen av personuppgifter genomförs och när nya behandlingar planeras.

Aktuella husvisningar
Datum för kommande visningar