Om oss

Vi bygger alltid som om vi byggde till oss själva

C4 Hus grundades 2010 och har sedan starten utvecklat kvalitativa bostadsprojekt, byggt privata styckehus och utfört entreprenader i samarbete med olika värdefulla partners. Rent geografiskt arbetar vi över stora delar av Sverige – från Skåne i söder till de mellersta delarna runt Mälardalen. Våra kontor ligger i Kristianstad, Malmö och Stockholm.

Vår drivkraft är kvalitativa projekt med kontroll genom hela processen. Vi arbetar med våra kunder på totalentreprenad och tack vare våra egna erfarna snickare säkerställer vi den höga kvalitet som vi och kunderna efterfrågar.

Våra medarbetare har lång erfarenhet av byggbranschen. I kombination med nytänkande och innovation utvecklar vi löpande C4 Hus dit vi vill. Kärnan i verksamheten är vårt mest hållbara material – trä.

Och våra verksamhetsområden? Vi arbetar med:

Styckehus

Hus i trä, där den höga kvaliteten är genomgående i allt vi gör. Tillsammans med totalentreprenad erbjuds våra huskunder en husresa med kontroll genom hela processen. Idag kan vi presentera ett brett urval av husmodeller i olika stilar och prisklasser. Hittar våra kunder inte vad de söker? Då tar de fram ett eget hus tillsammans med en av våra kompetenta arkitekter.

Läs mer

Bostadsprojekt

Vi kallar oss också samhällsbyggare. Och är stolta över att vara en del av den bostadsexploatering som just nu sker runt om i Sverige. Hög kvalitet är största fokus även i våra bostadsprojekt, oavsett om det är vi själva som står bakom dem eller om vi bygger i samarbete med andra. Tack vare egna hantverkare har vi kontroll genom hela processen.

Läs mer

Entreprenader

En kombination av en stark byggorganisation, vårt kvalitetsfokus och vår prisvärdhet har resulterat i förnyade förtroenden i byggnation av större fastigheter - både offentliga och kommersiella. Till exempel har vi byggt flertalet förskolor många LSS-boenden runt om i Sverige. Det ställs höga krav på dessa offentligt upphandlade projekt och vi är väldigt stolta över att leva upp till dessa.

Läs mer

Vår VD Hans Kvist har ordet

När vi startade C4 Hus diskuterade vi länge och väl vilken sorts hus vi skulle bygga. Med vår långa erfarenhet från hustillverkning hade vi alla mycket bestämda uppfattningar om byggmetod, konstruktion, utformning och materialval.

Även om vi hade olika åsikter om det mesta så stod det snart ganska klart att det fanns en sak som vi alla hade gemensamt: Vi skulle bygga hus som om vi byggde dem till oss själva, hus där vi själva skulle vilja leva.

Eftersom den måttstocken inte bara innefattar själva huset utan även läget, byggprocessen och totalekonomin, så blev det hela plötsligt väldigt enkelt.

Vid varje fråga som dök upp, stor som liten, så ställde vi oss frågan: Skulle vi själva vilja ha det så här?

Alla som jobbar på C4 Hus delar den här filosofin och den förenklar vardagen för oss alla. Och så klart även för våra kunder.

Vi kan naturligtvis prata oss varma om vårt väldesignade flexibla modellprogram, vår goda kvalitet, vår säkra tillverkning och vår riktiga totalentreprenad med hög servicegrad som ger dig god koll på vad det kostar.

Men för oss är det självklarheter, så skulle vi nämligen själva vilja ha det.

vd_hans_kvist

VD Hans Kvist

Hållbarhet

Vi på C4 Hus vill bidra till att skapa ett hållbart samhälle med hänsyn tagen till miljö, ekonomi och det sociala. Vi utvecklar löpande vårt hållbarhetsarbete och ser väldigt positivt på den utveckling som successivt sker hos oss själva, våra samarbetspartners, beställare och samhället i stort.

Trä. Vårt hållbara material som är genomgående i allt vi bygger. Materialet har en lång historia i Sverige och en betydande roll i samhällets ökade hållbarhetsarbete där kretsloppet fått mer utrymme.

Tidigare låg fokus på analys och begränsning av klimatpåverkan under en byggnads driftprocess. Mycket arbete koncentrerades kring en minskad energianvändning. Under senare år har studier dock visat på betydelsen av byggprocessen och nya siffror kopplar denna till mer än 50 procent av en ny byggnads klimatpåverkan. Något som aktualiserat frågan om en byggnads utvinning och produktion och sett ur ett livscykelperspektiv behöver hänsyn tas till klimatpåverkan även vid valet av byggmaterial och byggsystem.

Hur vi implementerar hållbarhetsarbetet i vår löpande verksamhet

För löpande uppföljning av vårt miljöarbete ligger målen i Miljöprogrammet till grund. I våra projekt säkerställer en specifik miljöplan att alla inblandade aktörer uppfyller dessa mål. Respektive konsult och entreprenad lämnar egna underlag till planen, som också är en del av projektets kvalitetsarbete och integreras i kvalitetsplanen.

I större projekt tillsätts en specifik miljöreferensgrupp. Denna grupp är rådgivande i miljöfrågor under hela projektet och ska medverka till att prioritering mellan olika miljökrav görs på ett optimalt sätt. Dessutom kan en miljöledare tillsättas som stöd till projektledaren och som kontaktlänk till miljöreferensgruppen.

 

En generell bedömning av ett projekts mest betydande miljöaspekter visar på följande fokusområden:

  • Energianvändningen vid drift
  • Materialanvändningen inklusive avfallshantering
  • Farliga ämnen under produktion och drift
  • Luftkvalitet och bullernivå i byggnader

 

Arbetet med dessa fokusområden konkretiseras till en kravlista med måluppfyllnad och utrymme för åtgärdsförslag samt exempel på tillvägagångssätt.


Modernt industriellt träbyggande

Sverige har en lång tradition av träbyggnation och i takt med att materialets stora tekniska och miljömässiga fördelar uppmärksammats har träet fått mer utrymme även i det industriella byggandet. Utvecklingen av byggtekniken har gått fort fram och är idag den teknik som utvecklats mest med fokus på kostnadseffektivitet, säkerhet, effektivitet och miljöbelastning.

En byggnads klimatpåverkan innefattar energiförbrukningen samt påverkan under själva byggprocessen och de material som ingår i byggnaden. Med hänsyn tagen till hela livscykeln har analyser visat att byggprocessen svarar för i snitt 50 procent av byggnadens totala påverkan.

En klimatanalys från 2016 visade att ett flervåningshus i trä (Strandparken, Sundbyberg) hade ungefär halva klimatpåverkan från byggprocessen jämfört med ett motsvarande hus i betongstomme. Tillverkningen av ett trähus kräver mindre energi än andra material och dessutom binder trä koldioxid under hela sin livstid. Materialet är dessutom förnybart.

Industriell tillverkning underlättas av materialets egenskaper och effektiviserar processen med kontroll över kvalitet, kostnader, logistik och arbetsmiljö.

Partners

Aktuella husvisningar
Datum för kommande visningar